Actueel!

Hoe je onderneming beschermen tegen cybercriminelen?
Lees meer...

Flexi-jobs in de horeca : Wallonië en Brussel versus Vlaanderen
Lees meer...

Impact van de tax-shift
Lees meer...

De tax-shift
Op donderdag 23 juli 2015 bereikte onze federale regering een akkoord over de taxshift: algemeen wil dit zeggen dat men de belasting op arbeid zal verlagen en deze verlaging zal worden gecompenseerd door andere vormen van belasting.
Lees meer...

BRIEF AAN DE MINISTER
Lees meer...

Tax-shift: belastingverschuiving of boerenbedrog
De Vlaamse regeringspartijen kwamen afgelopen maand meermaals in het nieuws omwille van meningsverschillen omtrent de nakende tax-shift. N-VA wierp zich op als verdediger van de heilige koeien van de bedrijfswagen en de tankkaart. Open VLD trachtte de gemoederen te bedaren door een herziening van het kadastraal inkomen te verhinderen. En CD&V denkt eraan vermogens extra te belasten. Vrij vertaald betekent tax-shift belastingverschuiving. Maar dekt de vlag de lading?
Lees meer...

LET OP VOOR CYBERCRIMINELEN
Door internetexperts en verzekeringsmakelaars wordt er steeds vaker cybercriminaliteit vastgesteld bij Vlaamse KMO’s.
De oorzaak daarvan ligt bij de minder goede beveiliging van de IT-systemen van kleinere bedrijven, in vergelijking met de grote bedrijven.
Hackers die aldus toegang krijgen tot productie- en klanteninformatie, kunnen niet alleen schade bezorgen aan de onderneming zelf, maar ook aan haar klanten en leveranciers.

DE AFRONDING VAN DE EUROCENTJES, VERVOLG
In ons ledenblad van 7 mei 2014 kon u lezen dat de afronding van de eurocentjes naar 0 of 5 eurocent – wat betreft cashbetalingen – dan toch groen licht kreeg in de ministerraad. De invoering van deze maatregel is effectief in voege vanaf 1 oktober 2014.
Lees meer...

EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING
De nieuwe federale regering onder leiding van Charles Michel neemt diverse maatregelen met een directe impact voor de zelfstandige ondernemers en de vrije beroepers.Een stap in de goede richting. We zetten de belangrijkste items voor u op een rijtje.
Lees meer...

UITBREIDING VAN GEWAARBORGD LOON BIJ ZIEKTE
Het nieuwe regeerakkoord voerde een belangrijke wijziging door aangaande de uitbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte van uw werknemer: dit zou twee maanden worden. Tot op heden was dit vastgelegd op één maand voor een bediende en op één week voor een arbeider.

Deze nieuwe maatregel zou een besparing van 354 miljoen euro betekenen voor de ziekteverzekering, een bedrag dat wordt doorgeschoven naar de werkgevers. “De werkgevers zullen en moeten inventief zijn om via preventieve maatregelen en door aangepast werk het ziekteverzuim van zijn werknemers in te perken”, aldus de achterliggende bedoeling..

Dat deze maatregel een zware lastenverhoging voor de werkgevers betekent en zeker geen besparingsmaatregel kan genoemd worden, is duidelijk.

Onze ombudsdienst is dan ook tevreden dat de nieuwe maatregel voorlopig niet wordt ingevoerd. De invoering ervan zou worden uitgesteld naar 2016.

AFRONDING EUROCENTJES
Download het pictogram dat je kan gebruiken in je zaak, als je de afronding van de eurocentjes toepast vanaf 1 oktober.

KINDERBIJSLAG: OVZ-EIS INGEWILLIGD
Bij monde van Kris Peeters, destijds secretaris bij het NCMW, verkondigde deze organisatie voorstander te zijn van de afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen met een klein gezin.
De verschillen tussen kinderen van zelfstandigen en werknemers mochten, aldus de uitspraak van Peeters in 1995, blijven bestaan.
OVZ heeft steeds en principieel de gelijkheid van kinderbijslag geëist en dit grote onrecht met man en macht bestreden.
Momenteel is er nog een verschil van om en bij 6 euro tussen de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige tegenover het eerste kind van een loontrekkende. Vanaf 1 juli 2014 wordt dit verschil opgeheven. Deze gelijkschakeling maakt uiteindelijk komaf met het bestaande sociale onrecht.
Sedert 2003 is de kinderbijslag voor de zelfstandigen stelselmatig verhoogd, onder minister Laruelle (MR), van 36,93 euro naar 84,43 euro op heden. Op 1 juli 2014 wordt het bedrag verhoogd naar 90,28 euro.
Eindelijk gerechtigheid!

AANTAL WERKLOZEN STIJGT (STERK)
De officiële werkloosheidscijfers van België zijn artificieel. Na de diepe crisissen van de jaren 70 en 80 werd besloten met cijfers te goochelen en bepaalde categorieën werklozen uit de cijfers te halen door hen een andere benaming te geven. Daardoor zijn de cijfers sowieso een onderschatting van de werkelijkheid. Daarom zijn de actuele cijfers beangstigend en ernstiger als men denkt.

Vorige week werden actuele werkloosheidscijfers gepubliceerd. En wat bleek: de afgelopen tien jaar was de Belgische werkloosheid nooit hoger dan nu. De werkloosheidsgraad van de Belgische beroepsbevolking van juni 2013 is gestegen tot 8,7 procent. In absolute cijfers betekent dat dat er 610.892 beroepsbekwame Belgen niet werken noch werk zoeken.

Los van de “normale seizoenseffecten” is de stijging buitenproportioneel. Want elke zomer zijn er altijd meer werkzoekenden, omdat bedrijven het aantal tijdelijke werknemers terugschroeven en soms vervangen door goedkope vakantiejobbers. Maar dit verklaart bij verre niet de stijgende werkloosheidsgraad. Hier wordt geen ‘vet’ verwijderd, maar in vlees gesneden. En hierdoor sneuvelt de mythe dat België eigenlijk de internationale crisis best wel kan overleven. Dat was de officiële regeringspropaganda om de gemoederen te kalmeren. Maar dit soort van boerenbedrog smelt als sneeuw voor de zon.

Niets wijst erop dat we het dieptepunt zijn gepasseerd, integendeel. De structurele redenen voor massale afvloeiing blijven onverkort van toepassing: de enorme belastingdruk op arbeid. Daardoor zal er ook in 2014 nog een grote stijging plaatsvinden. Men tracht door allerhande halve maatregelen, kostelijk op zichzelf, een klein beetje tegenwind te geven vanwege de federale en andere overheden. Maar die zitten geblokkeerd door fundamentele politieke beslissingen. De Belgische massieve sociale welvaartsstaat kost enorme bedragen om in stand gehouden te worden. En dat is helemaal niet om de armoede te bestrijden of de sociale welvaart van iedereen op peil te houden. Dat zijn vooral structurele systemen die via beroepscliëntelisme bepaalde sociale categorieën van mensen maximaal bevoordeelt en minimaal belast. Behoort men tot de juiste groep, (vak)vereniging of socio-culturele of electorale doelgroep, kan men zich veel permitteren. Behoort men tot de verkeerde groep, dan wordt men met een sociaal schuldcomplex opgezadeld voor de problemen van de wereld en maximaal belast en minimaal bevoordeeld. Iedereen weet zeer goed dat de honderdduizenden ‘zieken’ in de ziekteverzekering bijlange niet allemaal in dezelfde mate ‘ziek’ of arbeidsonmachtig zijn. Of dat bepaalde categorieën van jobs, zoals overheidsbedrijven of ambtenaren, disproportioneel veel voordelen genieten.

Het jobverlies komt voor in alle sectoren. Maar ook de kleine en middelgrote ondernemers of zelfstandigen hebben het hard te verduren. Zo zijn er sinds begin 2013 bij kmo’s al 10.600 voltijdse equivalenten verdwenen. Dat betekent hoofden. Daardoor is er een daling voor het zesde kwartaal op rij van het aantal jobs beschikbaar in de kleine en middelgrote ondernemingen. Wordt ook 2012 meegerekend, verdwenen bijgevolg al 22.300 kmo-banen. Indien Renault of Ford individueel 5000 mensen op straat zetten wordt moord en band geschreeuwd, en gigantische ontslagvergoedingen afgedwongen door terreurgedrag van collectieve organisaties. Maar als de ontslagen verspreid worden over kleine zelfstandigen, is de stilte oorverdovend.

Van de 10.600 banen die dit jaar al verloren gingen bij kmo’s, gingen er 3.700 verloren in Vlaanderen, 200 in Brussel en 6.700 in Wallonië. Wallonië ziet de tewerkstelling sterker dalen omdat de heel forse groei in de quartaire sector in de periode 2008-2012 is stilgevallen. Dat is een ramp op zich en verbaast niet. Het fatale sociaal-economische beleid op Belgisch niveau wordt op Waals niveau enkel versterkt en verzwaard. Die quartaire sector - lokale besturen, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, dienstencheque - leverde de voorbije jaren heel wat jobs op, in het bijzonder in Wallonië, maar kan het jobverlies in industriële sectoren niet langer compenseren. Toch zijn het vooral kleine en middelgrote bedrijfjes in sectoren als textiel, chemie of bouw die bloeden. Bijgevolg verdwijnen vooral arbeiderjobs en voorlopig minder bedienden. Maar dat volgt onvermijdelijk. Het gros van de jobs gaat verloren in kleinere kmo’s die maximaal 20 werknemers tellen, terwijl de iets grotere kmo’s momenteel nog standhouden. Trouwens, de meeste ontslagen vallen bij jongeren. Nadat de vorige kwartalen vooral werknemers met minder dan een jaar anciënniteit ontslagen werden, moesten de voorbije maanden meer werknemers met drie tot vier jaar anciënniteit het bedrijf verlaten. Oudere werknemers blijven vaak aan boord. Voorlopig. “De anciens zijn het menselijk kapitaal van kmo’s. Hun ervaring is nodig voor de continuïteit van het bedrijf”, legt Van Bastelaere uit. Het kmo-jobverlies bij -25-jarigen bedroeg in het tweede kwartaal 3,7 procent. In Wallonië liep dat zelfs op tot 5,1 procent. Dit is dramatisch voor ons economisch weefsel. Want het belang van kleine en middelgrote ondernemingen voor de Belgische tewerkstelling is erg groot. In de privésector werken meer dan 1,6 miljoen Belgen in een kmo, dat betekent 59 procent van alle tewerkstellingen. Ingrijpende structurele maatregelen zullen er ook niet komen. Daarvoor is deze collectivistisch federale regering van nationale eenheid niet bij machte haar gevestigde belangen op te geven en te kiezen voor het algemeen belang.