FUNCTIE IN HET PROJECTTEAM - JAN VLAMYNCK

Jan coördineert en coacht als zaakvoerder van Kabinet de diverse projectteams en is de link tussen de diverse competenties. Hij is als jurist, managementconsultant gespecialiseerd in lokale besturen, onderwijs, zorg, cultuur en infrastructuur. Binnen bepaalde specifieke projecten neemt hij tevens de dagelijkse leiding op zich en is het concrete aanspreekpunt.


Personalia

 

Naam

Jan Vlamynck

 

Nationaliteit

Belg

 

Geboortedatum

07 augustus 1972

 

Adres

Kanunnik Jan Huybrechtsstraat 23, 3920 Lommel

 

GSM

0499/33.14.64Diploma's en opleidingen

Universitair onderwijs:

 

Universiteit Gent

Faculteit Rechtsgeleerdheid,

Licentiaat in de rechten: 1990-1995

Aanvullende opleiding Criminologische Wetenschappen: 1996-1997

Andere opleidingen

 

Oost-Vlaamse politieacademie

Brevet van officier van gemeentepolitie 1998-2000

 

Centrum voor Kwaliteitszorg

Kwaliteitsdeskundige van diensten: 2000-2002

 

PricewaterhouseCoopers

Social Law principles:2002

Facilitating workshops: 2002

Effective Writing 2002

 

KDS Consulting

Balanced scorecard 2005

 

Syntra Midden-Vlaanderen

Basisopleiding schrijnwerkerij: 2006-2007Beroepskwalificaties

---
Universiteit Gent, Beheerder Dienst Studentenactiviteiten: februari 1992 - maart 1994

  Als verantwoordelijke van de dienst studentenactiviteiten begeleidde Jan een 90-tal erkende studentenverenigingen. Tevens stond hij in voor de verdeling van de universitaire subsidies en de boekhouding. In deze functie was hij het aanspreekpunt voor het bestuur van de universiteit. Hij ontwikkelde en organiseerde zelf diverse grote activiteiten.

In deze hoedanigheid ontving Jan in 1994 van Artsen zonder Grenzen een ere-diploma voor het gesponsord lopen van een marathon op de 12-urenloop met een persoonlijke opbrengst van 3.500 euro.

---
Vereniging van Vlaamse studenten (VVS), Bestuurslid en Voorzitter universiteitsstudenten: september 1993-september 1994

  Als voorzitter van alle Vlaamse universiteitsstudenten onderhandelde Jan met de verantwoordelijke ministers en beleidsmakers. Jan was in die hoedanigheid betrokken bij de opmaak van het Mammoet-decreet, besprekingen rond de numerus clausus voor geneeskunde, de ontwikkeling van aanvullende opleidingen, etc.

---
Kabinet Hoofdcommissaris Politie Gent: juni 1996 - december 2000

  Binnen de politie Gent stond Jan, als beleidsmedewerker van de hoofdcommissaris, in voor de strategische planning binnen het korpsbeleid, voor de opvolging van het kwaliteitsmanagement en het verbeteren van de bedrijfsprocessen.
     
 
-  
Hij begeleidde mee de implementatie van de in 1995 gestarte interne reorganisatie
 
-  
Hij voerde een interne audit uit op basis van het EFQM-model
 
-  
Hij werkte mee aan de beleidsplannen en de jaarverslaggeving
 
-  
Hij werkte mee aan een aantal kwaliteitsprojecten inzake het personeelsbeleid
 
-  
Hij werkte mee aan het organisatieontwerp en de blauwdruk van de nieuwe geïntegreerde lokale politie Gent.
      Naast deze intern gerichte taken nam Jan eveneens extern gerichte taken op zich.
 
-  
Als secretaris van het vijfhoeksoverleg Gent-Zelzate (overleg burgemeesters-Procureur des Konings-politiediensten) werkte hij mee aan de ontwikkeling en de invulling van de eerste veiligheidsplannen.
 
-  
Als deskundige inzake de nationale politiehervorming adviseerde hij naast de eigen organisatie ook diverse ministeriële kabinetten
 
-  
In opdracht van het begeleidingscomité tot hervorming van het nationaal politieonderwijs structureerde hij de projectplanning
 
-  
Op het internationaal politieoverleg grensregio West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen vertegenwoordigde hij de gemeentepolitie.
     

---
PricewaterhouseCoopers, Management consultant services: januari 2001- augustus 2002

  Binnen PricewaterhouseCoopers was Jan actief als management consultant in het departement overheidsopdrachten. Hij deed consultancy ervaring op door mee te werken aan diverse projecten voor diverse klanten.
   
  Federale overheid
  Conceptuele Uitwerking van een Nieuw Organogram voor de Federale Administratie (Copernicus-hervorming)
  Binnen dit project, dat kaderde in de Copernicus-hervorming, assisteerde hij bij de ontwikkeling van een classificatiesysteem van managementfuncties evenals bij de opmaak van de functieprofielen van de voorzitters van de nieuwe overheidsdiensten. Hij verzorgde tevens het beheer van de database van het classifiactiesysteem.
   
  Agfa-Gevaert
  Doorlichting van de organisatie en de werking van de bedrijfsbrandweer
  Jan werkte mee aan een objectieve studie over de taakinhoud en organisatievorm van de interne bedrijfsbrandweer van Agfa-Gevaert. Hierbij werden zowel de veiligheids- als de organisatorische aspecten bestudeerd
   
  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Vlimfin-project
  Het Vlimfin-project binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kaderde in de hervorming van de Vlaamse overheidsdiensten. Het bestond uit de implementatie van een financiële module en de invoering van een economische boekhouding. In het kader van het veranderingsbeheer binnen dit Vlimfin-project werkte Jan mee aan het opmaken van de functiebeschrijvingen, hun resultaatsgebieden en het veranderingsmanagement.
   
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Organisatie-audit van de nieuwe geïntegreerde politie
  Jan werkte mee aan een organisatie-audit van de nieuw opgerichte geïntegreerde politie. Deze audit werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

---
Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent-Zottegem, docent: september 2001 - juni 2004

  Als docent in de opleidingen stedenbouw en topografie onderrichtte Jan wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

---
Scholengroep 22 Panta Rhei, beleidsmedewerker: augustus 2002 - september 2011

 

De Scholengroep 22 Panta Rhei brengt een 30-tal onderwijsinstellingen van het gemeenschapsonderwijs in Gent en omgeving samen.

   
  Binnen deze overkoepelende organisatie was Jan verantwoordelijk voor de Dienst Infrastructuur. Hij stond in voor de budgetverdeling, het gunningproces en de uitvoering van de renovatie- en nieuwbouwprojecten. Tevens leidde hij het hervormingsproject inzake catering.
   
  Sinds 2005 was Jan lid van het dagelijks bestuur van de Scholengroep Panta Rhei

---
Centrum voor Volwassenenonderwijs Deurne, kwaliteitscoördinator: september 2003 - juni 2008

  Binnen het CVO Deurne verzorgde Jan de kwaliteitscoördinatie. Hij begeleidde deze ISO-certificeerde organisatie in het verder verfijnen en toepassen van het ISO-kwaliteitssysteem.

---
Kabinet/vroeger genaamd Jan Vlamynck Managementconsultancy: januari 2003 - heden

  Gebruik makend van zijn competenties en opgedane ervaringen startte Jan als zelfstandig managementconsultant. Hij begeleidde diverse organisaties in de profit, maar voornamelijk in de non-profit sector/openbare besturen:
   
  Stad en OCMW Lommel
OPMAAK EN REALISATIE BELEIDS-EN BEHEERSCYCLUS STAD EN OCMW 2012-heden

Het ontwikkelen van het BBC-verhaal had als doel de organisatie en haar managers te versterken in het beleidvoerend vermogen en het strategisch denken/handelen

De introductie van de beleids- en beheerscyclus binnen de lokale besturen was een enorme kans om het beleidsvoerend vermogen te professionaliseren.

Net zoals in een vorige fase het lokaal sociaal beleidsplan toeliet om een aantal managementbeginselen te implementeren (data-analyse, SWOT-analyse met strategische doelen, smart-actieplanning, interne/externe auditing), liet het BBC-verhaal toe om een aantal doelstellingen in praktijk te brengen;
• Beleidsvoorbereiding op basis van (data)analyses, budgettaire evoluties en kritische succesfactoren
• Beleidsbepaling die optimaler leesbaar en geargumenteerd kan worden naar de raad enerzijds en de diensthoofden anderzijds
• Beleidsuitvoering met oog voor een optimalere interne controle en doelbereik, continue monitoring, periodieke rapportering en bijsturingsmogelijkheid, budgethouderschap, enz.

De stad en het OCMW slaagden erin om, mede door de begeleiding van Kabinet, de focus te leggen het verhogen van het beleidsvoerend vermogen. BBC en olympus bleven middelen en geen doelen op zich, ze waren perfecte hulpmiddelen om het hoofddoel te realiseren.

Kabinet focuste in haar begeleiding op het groeiproces waarbij diverse pedagogische methodieken en elementen toegevoegd werden. Vanuit de basispedagogie van weten-kennen-inzien-toepassen wordt vertrokken om de diverse betrokkenen zichzelf verder te ontplooien. Het succes van het BBC-verhaal kan dan ook afgemeten worden aan het concreet toepassen en gebruiken van de opportuniteiten van de bestuurders en de diensthoofden in hun dagelijks handelen.

Zonder inzicht en overtuiging dat het vernieuwd participatief leiderschap een efficiëntieverhoging kan betekenen, was het niet haalbaar het zelfredzaam beleidsvoerend vermogen van elkeen duurzaam te optimaliseren. Vorming en participeren in de uitbouw van de diverse projectonderdelen door de sleutelpersonen was dan ook onontbeerlijk voor het welslagen van het project.

Geobjectiveerde resultaatmeting via balanced score card en (externe) omgevingsanalyse

Het hoofddoel van een omgevingsanalyse is dan ook beleidsinformatie op een geobjectiveerde wijze aanleveren en beleidsbeslissingen (zowel vanuit het verleden als voor de toekomst onderbouwen en/of hun effect zichtbaar maken. Binnen diverse sociologische perspectieven worden samen meer dan honderd indicatoren weergegeven in een 'huidige situatie'

De balanced scorecard (BSC) is een veelgebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. Balanced scorecards worden gebruikt als middel om een scala aan doelen te verwezenlijken. Zo worden ze gebruikt om:
• De organisatiestrategie ten uitvoer te brengen;
• De strategie te verhelderen en te operationaliseren;
• Strategische kansen/bedreigingen te identificeren en te analyseren;
• De begroting te laten aansluiten op de strategie;
• De organisatie beter te laten aansluiten op de strategie;
• Regelmatig de organisatie door te lichten en waar nodig de strategie aan te passen.

Om de resultaten te visualiseren en de Lommelse situatie af te zetten ten opzichte van de andere referentiegebieden wordt gewerkt met kleurcodes. Dit zorgt er voor dat zowel voor de absolute indicatoren als voor de evolutie-indicatoren we in één oogopslag zien of we het beter, gelijk of slechter doen voor deze parameters afzonderlijk en voor het perspectief in haar geheel.

Coördinatie van het Patsy-project: optimalisatie interne processen.

De Patsy-werkgroep heeft als opdracht de interne processen te optimaliseren door enerzijds gebruik te maken van databeheerssystemen en/of softwarepakketten en door anderzijds de diensten te coachen in het efficïent procesmatig te werken interen/extern. Dit om van 3 onderliggende kernproblemen op te lossen:
• er wordt onvoldoende structureel gewerkt op de kwalitatieve ontwikkeling van de interne processen tussen de diensten onderling
• er is bij diverse medewerkers een gebrek aan kundigheid om alle ondersteunende functie van de softwarepakketten te benutten voor hun eigen werking/dienst
• er is geen centraal databeheersysteem voorhanden

Onder coördinatie en regie van de externe begeleider en met duidelijk mandaat vanuit het BBC-team (waarnaar teruggekoppeld wordt/oplossingen gevalideerd worden/keuzes voorgelegd worden) werkt het PATSYteam in de diepte, dienst per dienst en optimaliseert samen met de diensten onderling indien processen dienstoverschrijdend zijn.

Het werkgebied van het PATSY team beslaat alle diensten die gebruik maken van de geografische softwarepakketten enerzijds en alle diensten die actief zijn in het patrimoniumbeheer. In een latere fase kan de werkwijze eventueel uitgebreid worden naar andere diensten.

Begeleiding conceptontwikkeling tot en met realisatie (ver)nieuwbouwproject Kunstacademie Lommel

Kabinet begeleidde dit (ver)nieuwbouwproject van A tot Z. Ook de voorstudies en kostprijsberekeningen/volumestudies voor het herlocaliseren van de kunstgerelateerde dienste/verenigingen in een belevingscentrum naast het cultuurcentrum De Adelberg (als voorlopende studies voor dit project werd door Kabinet begeleid.

Binnen de projectdefinitie en het programma van eisen werden volgende missiedoelstellingen opgelijst
• Een open kunstacademie Lommel met een lage drempel met kans op verdere groei en ontplooiing
• Met aandacht voor de noden van 2 hoofdgebruikers en gesteund op duidelijke principes inzake pedagogie en kunst-/cultuurbeleving
• Steunend op een ploeg van geëngageerde medewerkers/leerkrachten
• Waarbij samengewerkt wordt onder elkaar, het nabijgelegen woon- en zorgcentrum en de buurt
• Een uitstraling wordt nagestreefd
• En tevens verantwoord wordt omgegaan met beschikbare middelen
• zodat een echt cultureel belevingscentrum ontstaat met maximale kruisbestuiving en ontmoeting tussen de kunsten en de generaties heen.

Via een strakke projectplanning en een strakke regiename met de leidend ambtenaar en de bouwcommissie slaagden we er in om het bouwproject instapklaar te hebben op de vooropgestelde datum, met name de start van het schooljaar 2018-19 en dit alles binnen de goedgekeurde budgetten.

   
  Stad en Gemeente Riemst
EXTERNE BEGELEIDING BELEIDSVOEREND VERMOGEN GEMEENTE RIEMST & OPMAAK EN REALISATIE TWEEDE BELEIDS-EN BEHEERSCYCLUS 2016-heden

Het ontwikkelen van het BBC-verhaal had als doel de organisatie en haar managers te versterken in het beleidvoerend vermogen en het strategisch denken/handelen

De introductie van de beleids- en beheerscyclus binnen de lokale besturen was een enorme kans om het beleidsvoerend vermogen te professionaliseren.

Net zoals in een vorige fase het lokaal sociaal beleidsplan toeliet om een aantal managementbeginselen te implementeren (data-analyse, SWOT-analyse met strategische doelen, smart-actieplanning, interne/externe auditing), liet het BBC-verhaal toe om een aantal doelstellingen in praktijk te brengen;
• Beleidsvoorbereiding op basis van (data)analyses, budgettaire evoluties en kritische succesfactoren
• Beleidsbepaling die optimaler leesbaar en geargumenteerd kan worden naar de raad enerzijds en de diensthoofden anderzijds
• Beleidsuitvoering met oog voor een optimalere interne controle en doelbereik, continue monitoring, periodieke rapportering en bijsturingsmogelijkheid, budgethouderschap, enz.

De stad en het OCMW slaagden erin om, mede door de begeleiding van Kabinet, de focus te leggen het verhogen van het beleidsvoerend vermogen. BBC en olympus bleven middelen en geen doelen op zich, ze waren perfecte hulpmiddelen om het hoofddoel te realiseren.

Kabinet focuste in haar begeleiding op het groeiproces waarbij diverse pedagogische methodieken en elementen toegevoegd werden. Vanuit de basispedagogie van weten-kennen-inzien-toepassen wordt vertrokken om de diverse betrokkenen zichzelf verder te ontplooien.

Het succes van het BBC-verhaal kan dan ook afgemeten worden aan het concreet toepassen en gebruiken van de opportuniteiten van de bestuurders en de diensthoofden in hun dagelijks handelen.

Zonder inzicht en overtuiging dat het vernieuwd participatief leiderschap een efficiëntieverhoging kan betekenen, was het niet haalbaar het zelfredzaam beleidsvoerend vermogen van elkeen duurzaam te optimaliseren. Vorming en participeren in de uitbouw van de diverse projectonderdelen door de sleutelpersonen was dan ook onontbeerlijk voor het welslagen van het project.

Managementteam-projecten: optimalisatie realisatiegraad zodat projecten tegen oktober 2018 klaar waren

Het horizontale organisatieprincipe geïntroduceerd binnen onze gemeentelijke organisatie en gekoppeld aan het introduceren van professioneel projectmanagement; Diensten zijn gelijkwaardige partners die elkaar nodig hebben en elkaar steunen om gemeenschappelijke (tijdelijke) doelen/projecten te plannen en te realiseren.

Binnen de begeleidingsdeel viel dan ook:
• Selectie vanuit het bestuursakkoord van de (BBC)projecten en dit in samenspraak met het college
• Ondersteuning bij de samenstelling van de diverse projectteams en de projectleiding(en).
• Ondersteuning van de projectplanning en -realisatie via een projectopvolgingssysteem (volgens het SMART-principe) en regelmatige terugkoppeling realisatiegraad aan het college
• Regiename bij complexe projecten op vraag van het college en terzake het MT-projecten leiden

Geobjectiveerde resultaatmeting via (externe) omgevingsanalyse

Het hoofddoel van een omgevingsanalyse is dan ook beleidsinformatie op een geobjectiveerde wijze aanleveren en beleidsbeslissingen (zowel vanuit het verleden als voor de toekomst onderbouwen en/of hun effect zichtbaar maken. Binnen diverse sociologische perspectieven worden samen meer dan honderd indicatoren weergegeven in een 'huidige situatie'

Begeleiding opmaak 2de BBC-cyclus vertrekkende vanuit de VN-durrzaamheidsdoelen en de orgaisatie hierop uitbouwen

Bij de start van de nieuwe beleidsperiode vanaf 1/1/2019 wordt de begeleidingsvraag geherdifinieerd:
• Introductie/verder uitbouwen van een beleidsstructuur: strategische doelen/tactische doelen/actieplannen/acties en omslag naar de nieuwe meerjarenplanning/BBC; opmaak beleidsnota via de methodiek van de VN-duurzaamheidsoelen
• De dienstverleningsprocessen analyseren, optimaliseren en organiseren vanuit de klantbehoeftes en -kenmerken (gekoppeld aan doelbereik, impactverhoging en de omgevingsanalyse)
• Ondersteuning van zowel de leidinggevenden als de medewerkers in het realiseren van de kwaliteitsontwikkeling van de dienstverleningsprocessen
• Harmoniseren van de werkmethodieken en de ondersteunende processen van het (voormalig) ocmw met deze van de gemeentelijke organisatie.
• Algemene verbetervoorstellen formuleren, voorstellen en bij goedkeuring implementeren
• Vertrekkend vanuit de te realiseren BBC-doelen de personeelsbehoefte per domein onderzoeken en desgewenst herdefiniëren
• Ondersteuning van de algemeen directeur en de personeelsdienst in het algemeen en in het aanwervingsproces/instroombeleid in het bijzonder
• Verder concretiseren van het principe van de opdeling/opsplitsing functionele en administratief ondersteunende taakstelling.
• Dit om tot een efficiënte inzet te komen van de diensthoofden/dienstverantwoorde-lijken in hun functionele taakstelling zodat zij maximaal impact kunnen realiseren binnen hun BBC-doelen en dienstverleningsprocessen
• Participatief leiderschap als gewenste leiderschapsvorm verder laten groeien
• Algemene verbetervoorstellen formuleren, voorstellen en bij goedkeuring implementeren

   
  De Scheepvaartschool-Cenflumarin Antwerpen
Strategisch-tactische begeleiding via het zandloper-kwaliteitssysteem, geobjectiveerde resultaatmeting via tevredenheidsmetingen en balanced-scorecard & internationaal erkend kwaliteitscertificering (april 2016-heden)

Marketingbegeleiding van deze belangrijke speler voor de Antwerpse haven/de Vlaamse maritieme sector

De Scheepvaartschool - Cenflumarin is een school voor secundair onderwijs in Antwerpen, één van de twee secundaire scholen in Vlaanderen waar een maritieme opleiding wordt geboden, en de enige school voor een opleiding in de binnenvaart. De school leidt op voor beroepen in de kleine handelsvaart (schepen tot 3.000 BRT), op baggerschepen en sleepboten (tot 200 mijl uit de kust), de nautische diensten van de Vlaamse overheid, e.a. Met een diploma van deze school kan men aan de slag als wachtoverste (2e/3e officier) en uiteindelijk doorgroeien tot kapitein of hoofdwerktuigkundige. Cenflumarin is de afkorting van Centrum voor Fluvio-Maritieme Instructie en biedt ook externe opleidingen aan binnen de sector.

Voor de haven van Antwerpen is het belangrijk om een eigen opleidingsschool (ter voorbereiding van de hogere zeevaartschool) te hebben. Omgekeerd is het voor de school belangrijk zich te profileren binnen de (economische en politieke) wereld zodat de dure opleidingskosten (2 opleidingschepen) maatschappelijk gedeeld worden tussen haven, departement onderwijs en departement mobiliteit.

Marketingsgewijs ondersteunt Kabinet deze school om zich in de markt te zetten en te netwerken. Sinds de start van de begeleiding (2016) kregen de school dan ook divers 'schoon' volk over de vloer: Europees Commissaris Marianne Thyssen, Vlaamse Ministers Hilde Crevits & Ben Weyts, enz.


Op maandag 5 december 2016 openden Europees Commissaris Marianne Thyssen en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits officieel de Europese week op GO! Campus Leerhaven in Antwerpen. Tijdens de allereerste Europese week van de Beroepsvaardigheden worden heel wat arbeidsmarktgerichte opleiding- en vormingsinitiatieven in de kijker gezet. Tijdens hun bezoek maakten ze ook kennis met het opleidingsschip THEMIS II en de maritieme opleidingen die de campus aanbiedt.


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeren 232.000 euro in de Themis II, het opleidingsschip voor de binnenvaart. (5 juli 2018) Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de investeringen in de Themis II houden we onze maritieme opleidingen in het secundair onderwijs op koers. Door de toekenning van deze middelen garanderen we een kwaliteitsvolle uitrusting van het opleidingsschip van GO! Cenflumarin én willen we nogmaals het belang van de binnen- en scheepvaart voor Vlaanderen onderstrepen”. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “De binnenvaart zal in de komende jaren alleen belangrijker worden. Steeds meer ondernemers ontdekken de watersnelweg als positief alternatief voor de file. Vlaanderen heeft dus goed opgeleide binnenschippers en scheepswerktuigkundigen nodig. Dankzij een vaarwaardige Themis II worden ze al tijdens hun opleiding ondergedompeld in de praktijk”.

Beleidsvoerend vermogen op basis van het zandlopermodel (ontwikkeld door Kabinet)

Het zandloperkwaliteitssyteem is specifiek ontworpen voor de non-profit sector in het algemeen en de onderwijssector in het bijzonder. Deze methodiek heeft als missie een kwaliteitscyclus op te starten gestuurd door de leiding en met betrokkenheid van de medewerkers die dagdagelijks de kernactiviteit realiseren.

De begeleiding realiseert:
• De uitvoering van de gewenste situatie in plaats van het maken van te uitgebreide analyses van de huidige situatie. De analysefase is uiterst efficiënt en effectief gemaakt.
• Detectie van de kernkenmerken van de organisatie door gebruik te maken van SWOT-analyse en de pareto-gedachte. Zo wordt met beperkte energie een juiste foto van de ‘huidige situatie’ gemaakt
• Een evenwichtige kwaliteitsvooruitgang op de belangrijke organisatiegebieden van de school.
• Ondersteuning van de directie inzake managementmethodiek en systeemwerking (top-down element)
• Verbeteracties realiseren op werkvloerniveau door het betrekken van medewerkers in de verschillende projectfasen (bottom-up element)
• Tevredenheid van de medewerkers verhogen als scharnierelement in de kwaliteitsverbetering
• Aantoonbaarheid van de realisaties verzekeren en opvolgen
• Concrete realisaties op korte en middenlange termijn
• Het werken met een kwaliteitssysteem en –cirkel als methodiek aanleren op toepassingsniveau

Begeleiding internationale kwaliteitscertificering zodat diploma's (lange omvaart) internationaal erkend worden/blijven

De maritieme opleidingen moeten voldoen aan zowel normen van het departement de onderwijs, het departement mobiliteit en (vooral) aan de internationale (STCW)-normen. Om die reden dient de school ISO-certificeerd te zijn of een gelijkwaardig internationaal erkend kwaliteitslabel te hebben/te behouden.

Kabinet begeleidt de school via management reviews, externe audits en het coachen van het kwaliteitsteam/-coördinator. Dit opdat de internationale erkenning in stand wordt gehouden.

Geobjectiveerde resultaatmeting via balanced score card & tevredenheidsmetingen

De balanced scorecard (BSC) is een veelgebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. Balanced scorecards worden gebruikt als middel om een scala aan doelen te verwezenlijken. Zo worden ze gebruikt om:
• De organisatiestrategie ten uitvoer te brengen;
• De strategie te verhelderen en te operationaliseren;
• Strategische kansen/bedreigingen te identificeren en te analyseren;
• De begroting te laten aansluiten op de strategie;
• De organisatie beter te laten aansluiten op de strategie;
• Regelmatig de organisatie door te lichten en waar nodig de strategie aan te passen.

Om de resultaten te visualiseren wordt gewerkt met kleurcodes. Dit zorgt er voor dat zowel voor de absolute indicatoren als voor de evolutie-indicatoren we in één oogopslag zien of we het beter, gelijk of slechter doen voor deze parameters afzonderlijk en voor het perspectief in haar geheel.

Bijkomend worden er 2-jaarlijks klantteverdenheidsmetingen gedaan vanuit de 5 organisatiegebieden maatschappij, personeel & middelen, innovatie, gebruikers en proces.

   
  Stad Lommel:

Begeleiding bij de ontwikkeling van de Kunstacademie Lommel. Projectdefinitie en het programma van eisen opmaken voor dit renovatie-en niewbouwproject voor diverse gebruikersgroepen. Ondersteuning leidend ambtenaar bij de projectfasen en de realisatie van het project binnen de gestelde deadlines.

   
  Stad en OCMW Lommel
  Begeleiding van het lokaal sociaal beleidsplan voor de periode 2009-2013. Het hoofdaccent binnen deze begeleiding is de ontwikkeling van een productencatalogus die via een ‘rechtenverkenner’ ondersteunend werkt voor zowel de medewerkers als de klanten/burgers. De burgers kunnen 24 op 24 uur de gewenste rechten en diensten via de webapplicatie consulteren, inclusief de aanvraagformulieren.
Daarnaast is er het sociaal huis, waarbij een integratie gerealiseerd wordt tussen diverse diensten binnen stad en OCMW enerzijds en externe partners anderzijds. Het sociaal huis vertaald zich tevens in een geoptimaliseerde dienstverlening in de eerste en de tweede lijn.
Tenslotte wordt het gehele SMART-actieplan stelselmatig opgevolgd via externe audits en is individuele coaching van alle eigenaars van acties mogelijk via een zelf ontwikkeld programma.
   
  OCMW Lommel
 

Begeleiding bij de ontwikkeling van een nieuw woon- en zorgcentrum dat bestaat uit een rusthuis van 80 bedden, 20 serviceflats, een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum. Projectdefinitie en het programma van eisen opmaken in kader van open oproep Vlaamse bouwmeester. Daarnaast bouwvolumestudie, kostprijsbepaling en berekening exploitatiekost.

   
  OCMW Lommel
  Begeleiding van de omgevingsanalyse (eerste deel) van het lokaal sociaal beleidsplan. Hiertoe ontwikkelde Jan een specifieke boomstructuur gebaseerd op de balanced scorecard als wetenschappelijke structuur voor het verzamelen, het ordenen en analyseren van de omgevingsanalyse van de 5 clustergroepen binnen het project; thuiszorg, wonen, jeugd, tewerkstelling en sociale dienstverlening.
   
  VZW Home Vijvens, Kruishoutem
  Begeleiding van het rusthuis voor het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem. Projectdefinitie opmaken voor nieuw dagverzorgingscentrum en een nieuwbouw RVT te Huise in kader van open oproep Vlaamse bouwmeester
   
  Gemeente Wemmel
  Reorganisatie van de gemeentelijke productiekeukens. Herlocalisatie van de keukens naar 1 centrale productiekeuken. Ontwikkelen en opstarten procedures inzake de voedselveiligheid (HACCP). Uitwerken infrastructurele aanpassingen.
   
  Gemeenschapsonderwijs - Scholengroep 1 Antwerpen � Maritiem onderwijs
  Voor twee scholen in het maritieme onderwijs begeleiden van de ISO 9001-2000 systemen. Het coachen van het procesbeheerssysteem. Begeleiding bij behouden van de certificaten. Tevens het ontwikkelen van een balanced scorecard als strategisch stuurmodel voor de scholengroep als overkoepelende organisatie.
   
  Gemeenschapsonderwijs - CVO en KTA Oostende � Maritiem onderwijs
  Voor deze twee scholen in het maritieme onderwijs begeleiden van de ISO 9001-2000 systemen. Het coachen van het procesbeheerssysteem. Begeleiding bij behouden van de certificaten.
   
  VDOR (Vereniging Directeurs Openbare Rusthuizen)
  Jan werkte mee aan de ontwikkeling van een zelfevaluatie voor de directieurs/leden. Deze directiebeoordeling wordt opgebouwd op basis van de structuur van de hoofdstukken van de balanced scorecard.
   
  Randstad / BI Opleidingen
  Jan ontwikkelde samen met een pedagoge een docentenevaluatie/tevredenheidsmeting voor de docenten van het opleidingscentrum van Randstad. Hij voerde de observaties uit, nam de enquêtering af, analyseerde de resultaten en presenteerde deze in een rapport met aanbevelingen.
   
  Gemeenschapsonderwijs - Scholengroep 1 Antwerpen
  Kabinet begeleidt diverse scholen van scholengroep Ant1gon voor de uitbouw en de implementatie van een kwaliteitssysteem. Het zandloperkwaliteitssysteem is een door Kabinet ontwikkelde methodiek dat de organisatie toelaat de 3 basisonderdelen van een kwaliteitssysteem concreet te maken. Hierbij ligt eveneens de nadruk op het faciliteren van de uitvoering van de strategische doelen, het aansturen van de actieplannen en de opvolging van de realisaties.

Volgende scholen worden op dergelijke wijze beleid:

   
Middenschool Antwerpen
Lyceum Antwerpen
Spectrumschool campus Borgerhout
Basisschool ‘Het plantijntje’ Borgerhout
Spectrumschool campus Deurne
Atheneum Deurne
Basisschool ‘de driehoek’ Ekeren
Atheneum Ekeren
Atheneum Hoboken
Atheneum Merksem
Basisschool de Kring Berchem
Dé Kunsthumaniora Antwerpen
Atheneum Berchem
Atheneum Antwerpen
Centrum voor Deeltijds Onderwijs Spectrumschool Deurne
Basisschool De Spits Antwerpen
Tehuis De Spits Antwerpen
Basisschool Veltwijck Ekeren
BS Parkschool Wilrijk
 

 

  Scholengroep Panta Rhei (22) Gemeenschapsonderwijs: vanaf september 2008
  Begeleiding van diverse scholen op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten. Het betreffen volgende scholen:
 
 
Middenschool Lyceum Gent
Lyceum Gent
Middenschool Evergem
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
   
  Scholengroep Panta Rhei (22) Gemeenschapsonderwijs: vanaf december 2009
  Herprofilering van scholen.
 
 
Instituut voor Muziek en Dans Evergem
Atheneum Merelbeke
   
  Scholengroep Mechelen (5) Gemeenschapsonderwijs: vanaf juni 2009
  Begeleiding van diverse scholen op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten. Het betreffen volgende scholen:
 
 
Basisschool Atheneum Keerbergen
Lyceum Mechelen
CVO Crescendo Mechelen
CVO Meviza (voorbereiding op vrijwillige fusie met CVO Crescendo Mechelen)
   
  Scholengroep Maasland (14) Gemeenschapsonderwijs: vanaf december 2010
  Begeleiding van diverse scholen op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten. Het betreffen volgende scholen:
 
 
CVO CTT-Limburg Genk
Internaat Heikamp Maasmechelen
   
  Scholengroep Maasland (14) Gemeenschapsonderwijs: vanaf februari 2011
  Herprofilering van scholen.
 
 
Freinet basisschool Genk
Europaschool Campus Sledderlo
Campus Atheneum Genk
   
  Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waasland: vanaf februari 2011
  Begeleiding op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten.
 
   
  OCMW Lommel, Bejaardencentrum Hoevezavel: vanaf september 2008
  Begeleiding van dit rusthuis op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten.
   
  Stad Lommel, Departement onderwijs: vanaf juni 2009
  Begeleiding van het departement onderwijs van de stad op basis van het zandloperkwaliteitssysteem. Dit is een uitgebalanceerd kwaliteitssysteem specifiek ontwikkeld voor organisaties die met integrale kwaliteitszorg wensen te starten. Via de betrokkenheid van alle partners over de netten heen wordt een neutraal en gedragen flankerend onderwijs uitgebouwd.
   
  Managementondersteuning kleine zelfstandigen
  Jan ondersteunt tevens enkele kleine zelfstandigen in het strategisch managen van hun bedrijf. Het stellen van strategische doelen en controle op het realiseren ervan zijn de hoofdaspecten van deze begeleidingen.